Algemeen

 1. Door ondertekening van de bestelbon verklaart de koper zich akkoord met de aard, de kwaliteit, de
  hoeveelheid en de prijs van de afgeleverde producten.
 2. Eventuele klachten dienen binnen de 48 uur per aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel
  kenbaar gemaakt te worden.
 3. Coppens – Delloiter behoudt zich het recht voor om bij niet betaling op de vervaldag de afgeleverde
  producten terug te nemen zonder voorafgaandelijke verwittiging aan het adres van de koper.
  De kosten voor de ophaling van de producten vallen ten laste van de koper.
 4. Behoudens andersluidend beding of vermelding zijn onze producten contant betaalbaar. Ingeval
  van wanbetaling is er van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een interest
  verschuldigd van 12% vanaf de vijftiende dag en een forfaitaire schadevergoeding van 10% en dit
  met een minimum van 50,00 €.
 5. Betwistingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbank waar de onderneming is
  gevestigd.

Aansprakelijkheid

Coppens Delloiter is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt:

 1. Door opslag van haar producten in verouderde, niet-aangepaste, onstabiele, lekgeslagen, te kleine of
  niet regelmatig gereinigde opslagtanks.
 2. Door lossing in reservoirs met een onvoldoende ontluchting of met een niet aangepaste vuldop.
 3. Aan opritten, afrasteringen, tuinen, bloem- en grasperken, rioleringen, bezinkputten, enz. o.w.v. de
  slechte bereikbaarheid van de opslagtanks.
 4. Door het niet uitzetten of te vroeg terug aanzetten van verwarmingsketels / andere installaties tijdens
  of na de lossing van haar producten.
 5. Door overbevulling van opslagtanks omdat de bestelde hoeveelheid de capaciteit van de opslagtank
  overtreft.
 6. Door haar producten te gebruiken binnen de 6 uur na levering voor aandrijving van motoren; zelfs het
  vullen van machines of installaties is in die periode niet toegestaan.
 7. Door onvoldoende, laattijdige of niet professioneel onderhoud van motoren, machines of installaties.
 8. Door levering van haar producten in opslagtanks, installaties of locaties waar men niet over de
  vereiste (milieu-)vergunningen beschikt.
 9. Door ontoereikende of onjuiste informatie betreffende de plaats, de omstandigheden of de opslaginstallatie
  van de levering.
 10. Door ontoereikende of onjuiste informatie vanwege de koper omtrent de bestemming van de aangekochte
  producten waardoor geen of onvoldoende belasting, retributies, taksen of accijnzen van welke
  aard dan ook werden geheven.

Kosten

 1. Coppens Delloiter behoudt zich het recht voor om kosten door te rekenen voor ongeoorloofde
  of onnodige wachttijden van haar chauffeurs door toedoen van de klant.
 2. De kosten voor het ledigen van tanks om welke reden dan ook, vallen altijd ten laste van de koper.
 3. De kosten van ontledingen, staalafname enz. op vraag van de koper zijn altijd ten laste van de koper.